REGULAMIN NASZEJ SZKOŁY

Postanowienia ogólne

 

1.1. Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami

(zwanych dalej Kursantami) jest zgodne z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o

ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) i zwane dalej Kursem.

1.2. Kursy są organizowane i prowadzone przez Ośrodek Szkolenia Kierowców AutoSter

(zwanym dalej OSK) wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki

szkolenia kierowców.

1.3. Przed skorzystaniem i wyborem Kursu należy przeczytać niniejszy regulamin.

 

 Główne postanowienia dotyczące umowy

 

2.1. Poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem dochodzi do zawarcia

umowy na warunkach w nim określonych.

2.2. Umowa obowiązuje do dnia przygotowania przez OSK dokumentów uprawniających do

stawienia się na egzaminie Państwowym (zaświadczenie o ukończeniu szkolenia aktualizacja

Profilu Kandydata na Kierowcę).

2.3. Kursant przed rozpoczęciem nauki dokonuje wyboru jednego z pakietów szkoleniowych

zawartego na stronie http://autoster.pl/cennik,25,l1.html

2.4. Rozwiązanie umowy przed terminem może nastąpić, jeżeli:

2.4.1. OSK narusza postanowienia umowy i nie usuwa ich w terminie 14 dni od daty

otrzymania pisemnego upomnienia.

2.4.2. Kursant narusza postanowienia umowy i nie usuwa ich w terminie 14 dni od daty

otrzymania pisemnego upomnienia.

2.4.3. Za porozumieniem Stron i złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie.

 

Obowiązki OSK

 

3.1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 13 lipca2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).

3.2. Wydanie Kursantowi pakietu materiałów dydaktycznych odpowiednich do prowadzonego Kursu.

3.3. Zapewnienie warunków lokalowych i technicznych oraz prowadzenie Kursu przy pomocy niezbędnych

wymaganych prawem i Umową materiałów do zajęć teoretycznych.

3.4. Wydanie Kursantowi na czas prowadzenia szkolenia wymaganych przepisami dokumentów.

 

3.5. Zapewnienie sprzętu, odpowiedniego terenu oraz posiadających stosowną wiedzę i doświadczenie instruktorów, niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prawem zajęć praktycznych.

3.6. Przygotowanie dokumentów wymaganych do przystąpienia przez Kursanta do egzaminu

przeprowadzanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

3.7. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne i teoretyczne w ilości przewidzianej w prawie a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.

 

Obowiązki Kursanta

 

4.1. Wykonywanie z należytą starannością obowiązków wynikających z zawartej umowy i

obowiązujących przepisów prawa.

4.2. Uczestniczenie zgodnie z rozkładem w zajęciach teoretycznych (terminy będą ustalane

indywidualnie dla każdej grupy szkoleniowej).

4.3. W ramach szkolenia każdy kursant realizuje: zajęcia teoretyczne (1 godzina = 45 minut), zajęcia praktyczne (1 godzina = 60 minut).

4.4. Kursant jest zobowiązany do poinformowania o rezygnacji z jazdy wpisanej już do grafiku, bez obciążenia go kosztami najpóźniej 24 godziny przed umówioną jazdą. W przypadku odwołania jazdy w tym samym dniu kursant zostanie obciążony kasztami za 1 h jazdy 35 zł A,B,BE 50 zł C,CE,D.

4.5. W trosce o jakość szkolenia istnieje możliwość zmiany instruktora na każdym etapie szkolenia. Takie zmiany należy omawiać z kierownikiem.

4.6 Z uwagi na specyfikę szkolenia w zakresie kategorii AM, A1, A2, A w wypadku niezastosowania się przez osobę szkoloną do jakiegokolwiek zalecenia instruktora lub podjęcia specyficznego ryzyka poprzez zachowanie sprzeczne z przepisami prawa, regułami ostrożności lub zasadami szkolenia, w związku z samodzielnym prowadzeniem pojazdu podczas szkolenia praktycznego w zakresie kat. AM, A1, A2, A kursant działa na własne ryzyko i bierze pełną odpowiedzialność za powstałe w wyniku swojego zachowania szkody na osobie, w szczególności poniesione uszkodzenia swojego ciała lub związane z tym szkody materialne powstałe podczas szkolenia.

4.7. Obowiązkiem kursanta jest posiadanie na zajęciach praktycznych dowodu osobistego oraz karty przeprowadzonych zajęć.

 

Opłaty

 

5.1.Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku – http://autoster.pl/cennik,25,l1.html na stronie internetowej www.autoster.pl

5.2 .Opłatę można wnieść gotówką w biurze Organizatora:

a)w całości

b)w ratach – w ilości maks. 3raty (nieoprocentowane),

lub przelewem na konto bankowe Organizatora dostępne w biurze lub na stronie internetowej www.autoster.pl

5.3. Za cenę szkolenia uważa się cenę obowiązującą w dniu rozpoczęcia szkolenia praktycznego (jeśli kursant nie rozpocznie jazd w ciagu pół roku od momentu zapisania sie na kurs), która dostępna jest na stronie www.autoster.pl . Uczestnik akceptuje regulamin i potwierdza własnoręcznym podpisem na podaniu przyjęcia na kurs.

5.4.  W momencie zapisania się na szkolenie uczestnik zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 300 zł na poczet szkolenia, który nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia.

5.5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w trakcie trwania szkolenia istnieje możliwość zwrotu opłaty za szkolenie( w przypadku wpłaty pełnej sumy) pomniejszony o zadatek 300 zł i proporcjonalnie o koszt ilości wyjeżdżonych godzin)

5.5. Całość opłaty za kurs osoba szkolona powinna wnieść najpóźniej do ostatniej godziny szkolenia praktycznego.

5.6. Jeżeli Uczestnik korzysta z formy ratalnej, to poszczególne , kolejne wpłaty powinny kalkulować się z ilością odbytych zajęć praktycznych. W przypadku nierozpoczęcia jazd cena kursu ulega zmianie na aktualnie  obowiązującą.

5.7. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o przerwaniu Szkolenia – decyzję taką podejmuje Kierownik OSK.

5.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania zaświadczenia i nie uzupełnienia profilu kandydata na kierowcę do chwili uiszczenia całej opłaty za Szkolenie.

5.9. opłata za szkolenie nie obejmuje :

 - opłaty za egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

-  opłaty za dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne.

- opłaty za badania lekarskie.

 

Przepisy ogólne

 

 6.1. Regulamin dopuszcza jego modyfikacje po uzgodnieniu Stron pod warunkiem

sporządzenia i dołączenia ich na piśmie.

6.2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem maja zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

6.3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z zawartej umowy jest Sąd

właściwy dla siedziby OSK.

6.4. Regulamin jest również dostępny do wglądu w siedzibie OSK.

6.5. Podpisanie umowy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

6.6. Regulamin obowiązuje od 01.07.2014

 

Szkolenia dodatkowe

7.1. W momencie zapisania się na szkolenie uczestnik zobowiązany jest uiścić odpowiednią wysokości na poczet szkolenia, który nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia po upływie 2 miesięcy.

 

KATEGORIA B - KROK PO KROKU

 

1. ZAPIS W BIURZE NA KURS+ WPŁATA I RATY (300ZŁ)

( 2 TYG. CZĘŚĆ TEORETYCZNA+30H CZĘŚĆ PRAKTYCZNEJ)

2. BADANIE LEKARSKIE- DR. PAWEŁ TALAREK (OŚRODEK SZKOLENIA, KOSZT 100ZŁ)

3. WYROBIENIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ZAMELDOWANIA :

TORUŃ  WAŁY GEN. SIKORSKIEGO (PRZY DWORCU PKS)

POZA TORUNIEM -> TOWAROWA 4/6 (STAROSTWO POWIATOWE) (ZABRAĆ ZE SOBĄ BADANIE PSYCHOLOGICZNE, LEKARSKIE ORAZ ZDJĘCIE)

4. DOSTARCZENIE PKK DO BIURA

5. ZAPIS NA EGZAMIN PAŃSTWOWY TEORETYCZNY W WORD (ZABRAĆ NUMER PKK) + OPŁATA ZA EGZAMIN

6. PO POZYTYWNYM WYNIKU Z EGZAMINU TEORETYCZNEGO ZAPIS W BIURZE NA JAZDY+WPLATA II RATY PRZED JAZDAMI

7. KURS EXPRESOWY - JAZDY ODBYWAJĄ SIĘ OD PON DO PIĄTKU

8. JAZDY NIE PRZEPADAJĄ JAK KURSANT ODWOŁA 24 H PRZED.

9. ODBIÓR DOKUMENTÓW W BIURZE W CELU ZAPISU NA EGZAMIN PAŃSTWOWY PRAKTYCZNY 140 ZŁ(UREGULOWANIE WPŁAT DO KOŃCA